Priėmimas

Priėmimas

Stojantiesiems

Bendrojo ir muzikinio ugdymo dalykai mokomi pagal bendrojo ugdymo dalykų ir specializuoto ugdymo krypties (pagrindinio II dalies ir vidurinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu) programas. Mokinys gali pasirinkti tik vieną specializacijos dalyką. Prašymo forma STOJAMOJO EGZAMINO STRUKTŪRA IR REIKALAVIMAI: Stojamąjį egzaminą sudaro 2 dalys: Atlikėjo...

Priėmimo tvarkos aprašas

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2012 M. KOVO 28 D. ĮSAKYMO NR. V-552 „DĖL PRIĖMIMO Į VALSTYBINES BENDROJO UGDYMO IR IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLAS, KURIŲ SAVININKO TEISES IR PAREIGAS ĮGYVENDINANTI INSTITUCIJA YRA ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO http://konservatorija.lt/wp-content/uploads/2017/05/2019priemipavalSMSM02-15.pdf EGZAMINO MOKYTIS PAGAL SPECIALIZUOTO UGDYMO...