Informacija

Dokumentai ir formos

Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos 2023 m. veiklos planas
(2023 m. kovo 22 d.)
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos 2022 m. veiklos planas
(2022 m. vasario 15 d.)
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos ektremaliųjų sitaucijų valdymo planas
(2022 m. kovo 4 d.)
2021-2022 m.m. metodinės tarybos veiklos planas
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos 2021 m. veiklos programa
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos 2021-2024 m. strateginis veiklos planas
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos 2019 m. veiklos planas
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos 2018 m. veiklos planas  
2017-2018 m.m. metodinės tarybos veiklos planas
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos 2017-2020-ųjų metų strateginis veiklos planas
Bendrojo ugdymo mokyklų, kuriose Švietimo ir mokslo ministerija įgyvendina valstybės kaip savininkės teises ir pareigas, tinklo pertvarkos 2017-2020 metų bendrasis planas (projektas)
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų direktorių einamųjų metų užduotys. Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorija.
Direktorė V. Sasnauskienė (2022 m.)
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų direktorių einamųjų metų užduotys. Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorija.
Direktorė D. Pilikauskienė (2020 m.)
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų direktorių einamųjų metų užduotys. Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorija.
Direktorė D. Pilikauskienė (2019 m.)
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų direktorių einamųjų metų užduotys. Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorija.
Direktorė D. Pilikauskienė (2018 m.)
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų direktorių einamųjų metų užduotys. Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorija.
Direktorė D. Pilikauskienė (2017 m.)
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos 2022 m. vadovo veiklos ataskaita
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos 2021 m. veiklos plano įgyvendinimo ataskaita
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos 2020 m. veiklos ataskaita
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos 2020 m. vadovo veiklos ataskaita
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos 2019 m. veiklos ataskaita
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos 2019 m. vadovo veiklos ataskaita
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos 2018 m. veiklos ataskaita
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos 2018 m. vadovo veiklos ataskaita
Metodinės tarybos 2017-2018 m.m. veiklos ataskaita
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos 2017 m. veiklos ataskaita
Metodinės tarybos 2016-2017 m.m. veiklos ataskaita
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos nuostatai (2021 m. gruodžio 23 d.)
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos darbo tvarkos taisyklės (2023 m. vasario 9 d.)
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos mokinių elgesio normos (2022 m. kovo 31 d.)
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos metodinės veiklos nuostatai (2022 m. rugsėjo 06 d.)
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos elektroninio pašto paslaugos tvarkos aprašas (2022 m. lapkričio 22 d.)
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos bendruomenės narių elgesio normos (2023 m. vasario 9 d.)
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos bendrosios asmens duomenų apsaugos taisyklės
Mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarkos aprašas (2022 m. spalio 25 d.)
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos privatumo politikos taisyklės
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos renginių organizavimo tvarka (2022 m. gegužės 2 d.)
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos vidaus kontrolės politika
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos mokymosi pagalbos mokiniui teikimo tvarka
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos socialinės pedagoginės pagalbos teikimo mokiniui tvarkos aprašas
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos mokinio individualios pažangos stebėjimo ir fiksavimo tvarkos aprašas
Egzamino mokytis pagal specializuoto ugdymo krypties programą į Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatoriją organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas
Stojamojo egzamino mokytis pagal specializuoto ugdymo krypties programą organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 1, 2 priedai
Priėmimo į valstybines bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklas, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Švietimo ir mokslo ministerija, tvarkos aprašas
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos diplomų, diplomų priedų, brandos atestatų dublikatų išdavimo tvarka
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos mokomojo dalyko keitimo tvarka
(2021 m. liepos 05 d.)
Minimalios apskaitos politikos nuostatos
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos darbuotojų metinio veiklos vertinimo tvarkos aprašas
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas (2022 m. gruodžio 16 d.)
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašas
Krizių valdymo Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijoje tvarkos aprašas
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas (2022 m. lapkričio 15 d.)
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos darbuotojų smurto ir priekabiavimo prevencijos politika (2022 m. spalio 31 d.)
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos veiksmų kilus gaisrui planas (2022 m. lapkričio 21 d.)
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos koncertų salės trumpalaikės nuomos tvarka (2022 m. balandžio 20 d.)
Fonotekos garso dokumentų naudojimo nuotoliniu būdu Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorije tvarkos aprašas (2022 m. rugsėjo 6 d.)
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos rizikų veiksnių valdymas ir vidaus kontrolės vertinimas
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos vidaus kontrolės rizikos vertinimo metodika
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos vidaus kontrolės vertinimo forma
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2023 – 2025 metų atestacijos programa
Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatai Galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2019 m. balanžio 18 d.)
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisija (2022 m. gruodžio 22 d.)
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos darbo reglamentas (2023 m. vasario 27 d.)
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2018 – 2019 metų atestacijos programa
Gabių vaikų paieškos veiksmų planas 2019-2020 m. m.
Gabių vaikų muzikai paieškos veiksmų planas 2018-2019 m. m.
Gabių vaikų atpažinimo ir paieškos veiksmų planas 2017-2018 m. m.