Informacija

Dokumentai ir formos

Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos 2023 m. veiklos planas
(2023 m. kovo 22 d.)
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos 2022 m. veiklos planas
(2022 m. vasario 15 d.)
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos ektremaliųjų sitaucijų valdymo planas
(2022 m. kovo 4 d.)
2021-2022 m.m. metodinės tarybos veiklos planas
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos 2021 m. veiklos programa
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos 2021-2024 m. strateginis veiklos planas
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos 2019 m. veiklos planas
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos 2018 m. veiklos planas  
2017-2018 m.m. metodinės tarybos veiklos planas
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos 2017-2020-ųjų metų strateginis veiklos planas
Bendrojo ugdymo mokyklų, kuriose Švietimo ir mokslo ministerija įgyvendina valstybės kaip savininkės teises ir pareigas, tinklo pertvarkos 2017-2020 metų bendrasis planas (projektas)
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų direktorių einamųjų metų užduotys. Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorija.
Direktorė V. Sasnauskienė (2022 m.)
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų direktorių einamųjų metų užduotys. Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorija.
Direktorė D. Pilikauskienė (2020 m.)
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų direktorių einamųjų metų užduotys. Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorija.
Direktorė D. Pilikauskienė (2019 m.)
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų direktorių einamųjų metų užduotys. Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorija.
Direktorė D. Pilikauskienė (2018 m.)
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų direktorių einamųjų metų užduotys. Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorija.
Direktorė D. Pilikauskienė (2017 m.)
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos 2022 m. vadovo veiklos ataskaita
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos 2021 m. veiklos plano įgyvendinimo ataskaita
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos 2020 m. veiklos ataskaita
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos 2020 m. vadovo veiklos ataskaita
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos 2019 m. veiklos ataskaita
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos 2019 m. vadovo veiklos ataskaita
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos 2018 m. veiklos ataskaita
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos 2018 m. vadovo veiklos ataskaita
Metodinės tarybos 2017-2018 m.m. veiklos ataskaita
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos 2017 m. veiklos ataskaita
Metodinės tarybos 2016-2017 m.m. veiklos ataskaita
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos nuostatai (2021 m. gruodžio 23 d.)
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos darbo tvarkos taisyklės (2023 m. vasario 9 d.)
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos mokinių elgesio normos (2022 m. kovo 31 d.)
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos metodinės veiklos nuostatai (2022 m. rugsėjo 06 d.)
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos elektroninio pašto paslaugos tvarkos aprašas (2022 m. lapkričio 22 d.)
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos bendruomenės narių elgesio normos (2023 m. vasario 9 d.)
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos bendrosios asmens duomenų apsaugos taisyklės
Mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarkos aprašas (2022 m. spalio 25 d.)
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos privatumo politikos taisyklės
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos renginių ir mokinių įšvykų organizavimo tvarka (2023 m. rugjūčio 31 d.)
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos socialinės-pilietinės veiklos organizavimo aprašas (2023 m. rugsėjo 18 d.)
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos socialinės-pilietinės veiklos organizavimo aprašo priedas Nr.1 (2023 m. rugsėjo 18 d.)
Įsakymas dėl atnaujintos mokinių pažintinės, edukacinės, kultūrinės, koncertinės, sportinės ir turistinės veiklos saugos ir sveikatos instrukcijos (2023 m. rugpjūčio 30 d.)
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos mokymosi pagalbos mokiniui teikimo tvarka
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos socialinės pedagoginės pagalbos teikimo mokiniui tvarkos aprašas
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos mokinio individualios pažangos stebėjimo ir fiksavimo tvarkos aprašas (su priedais) (2023 m. spalio 09 d.)
Egzamino mokytis pagal specializuoto ugdymo krypties programą į Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatoriją organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas
Stojamojo egzamino mokytis pagal specializuoto ugdymo krypties programą organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 1, 2 priedai
Priėmimo į valstybines bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklas, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Švietimo ir mokslo ministerija, tvarkos aprašas
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos diplomų, diplomų priedų, brandos atestatų dublikatų išdavimo tvarka
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos mokomojo dalyko keitimo tvarka (2021 m. liepos 05 d.)
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos individualaus vidurinio ugdymo plano keitimo tvarkos aprašas (2023 m. rugsėjo 18 d.)
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos individualaus vidurinio ugdymo plano keitimo tvarkos aprašo priedas Nr.1 (2023 m. rugsėjo 18 d.)
Minimalios apskaitos politikos nuostatos
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos darbuotojų metinio veiklos vertinimo tvarkos aprašas
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas (2022 m. gruodžio 16 d.)
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašas
Krizių valdymo Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijoje tvarkos aprašas
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas (2022 m. lapkričio 15 d.)
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos darbuotojų smurto ir priekabiavimo prevencijos politika (2022 m. spalio 31 d.)
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas (2023 m. liepos 5 d.)
Darbuotojų veiksmų įtarus mokinį vartojus alkoholį tabaką ir(ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas tvarkos aprašas (2023 m. liepos 3 d.)
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos veiksmų kilus gaisrui planas (2022 m. lapkričio 21 d.)
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos koncertų salės trumpalaikės nuomos tvarka (2022 m. balandžio 20 d.)
Fonotekos garso dokumentų naudojimo nuotoliniu būdu Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorije tvarkos aprašas (2022 m. rugsėjo 6 d.)
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos rizikų veiksnių valdymas (2023 m. lapkričio 29 d.)
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai (2023 m. lapkričio 30 d.)
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos vidaus kontrolės politika
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos rizikų veiksnių valdymas ir vidaus kontrolės vertinimas
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos vidaus kontrolės rizikos vertinimo metodika
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos vidaus kontrolės vertinimo forma
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2023 – 2025 metų atestacijos programa
Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatai Galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2023 m. rugsėjo 6 d.)
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisija (2022 m. gruodžio 22 d.)
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos darbo reglamentas (2023 m. vasario 27 d.)
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2018 – 2019 metų atestacijos programa
Gabių vaikų paieškos veiksmų planas 2019-2020 m. m.
Gabių vaikų muzikai paieškos veiksmų planas 2018-2019 m. m.
Gabių vaikų atpažinimo ir paieškos veiksmų planas 2017-2018 m. m.