Informacija

Dokumentai ir formos

Veiklos planai:

Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos 2022 m. veiklos planas
(2022 m. vasario 15 d.)
2022 veiklos planas
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos ektremaliųjų sitaucijų valdymo planas (2022 m. kovo 4 d.) Ektremaliųjų sitaucijų valdymo planas
2021-2022 m.m. metodinės tarybos veiklos planas 2021-2022 m.m metodinės tarybos veiklos planas
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos 2021 m. veiklos programa 2021 METINĖ VEIKLOS PROGRAMA
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos 2021-2024 m. strateginis veiklos planas SVP_2021.2024
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos 2019 m. veiklos planas VeiklosPlanas2019
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos 2018 m. veiklos planas VeiklosPlanas2018
2017-2018 m.m. metodinės tarybos veiklos planas 2017-2018 m.m metodinės tarybos veiklos planas
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos 2017-2020-ųjų metų strateginis veiklos planas pdf-test1
Bendrojo ugdymo mokyklų, kuriose Švietimo ir mokslo ministerija įgyvendina valstybės kaip savininkės teises ir pareigas, tinklo pertvarkos 2017-2020 metų bendrasis planas (projektas) pdf-test1

Metinės užduotys:

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų direktorių einamųjų metų užduotys. Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorija. Direktorė V. Sasnauskienė (2022 m.) 2022.uzduotys.
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų direktorių einamųjų metų užduotys. Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorija. Direktorė D. Pilikauskienė (2020 m.) 2020.uzduotys.
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų direktorių einamųjų metų užduotys. Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorija. Direktorė D. Pilikauskienė (2019 m.) uzduotys.2019.
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų direktorių einamųjų metų užduotys. Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorija. Direktorė D. Pilikauskienė (2018 m.) direktores_metines_uzduotys2018
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų direktorių einamųjų metų užduotys. Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorija. Direktorė D. Pilikauskienė (2017 m.)  2017_metu_uzduotys

Veiklos ataskaitos:

Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos 2021 m. veiklos plano įgyvendinimo ataskaita VJTKK 2022 vpa
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos 2020 m. veiklos ataskaita JTK 2020 Ataskaita_ver.2
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos 2020 m. vadovo veiklos ataskaita Pilikauskiene2020
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos 2019 m. veiklos ataskaita Ataskaita už2019 m.
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos 2019 m. vadovo veiklos ataskaita VADOVO VEIKLOS ATASKAITA 2020
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos 2018 m. veiklos ataskaita VeiklosAtaskaita2018
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos 2018 m. vadovo veiklos ataskaita 2018_vadovo_ataskaita_fin
Metodinės tarybos 2017-2018 m.m. veiklos ataskaita Metodinės tarybos 2017-2018 m.m. veiklos ataskaita
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos 2017 m. veiklos ataskaita Ataskaita 2017M_P
Metodinės tarybos 2016-2017 m.m. veiklos ataskaita Metodinės tarybos 2016-2017 m.m. veiklos ataskaita

Atestacijos programa:

Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2018 – 2019 metų atestacijos programa Atestacijos_programa2018

Nuostatai, tvarkos, taisyklės:

Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos nuostatai (2021 m. gruodžio 23 d.) J.T.Kelpsos. kons.nuost2021
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos darbo tvarkos taisyklės (2022 m. kovo 31 d.) DarboTvarkosTaisykles2022
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos mokinių elgesio normos (2022 m. kovo 31 d.) mok.elg.norm.2022
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos metodinės veiklos nuostatai (2022 m. rugsėjo 06 d.) met.veik.nuos.2022
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos bendruomenės narių elgesio normos (2022 m. kovo 31 d.) bendr.elg.norm.2022
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos bendrosios asmens duomenų apsaugos taisyklės V-107.1.1.BENDROSIOS ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS TAISYKLĖS_2019
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos koncertų salės trumpalaikės nuomos tvarka (2022 m. balandžio 20 d.) salės trumpalaikės nuomos tvarka
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos privatumo politikos taisyklės V-120.PRIVATUMO POLITIKOS TAISYKLĖS
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos mokymosi pagalbos mokiniui teikimo tvarka 2019-socpagalbos-aprasas
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos socialinės pedagoginės pagalbos teikimo mokiniui tvarkos aprašas 2018-MOKYMOSI-PAGALBOS-TVARKA
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos mokinio individualios pažangos stebėjimo ir fiksavimo tvarkos aprašas 2018-pazagos-stebejimo-tvarka
Egzamino mokytis pagal specializuoto ugdymo krypties programą į Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatoriją organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 2019
Stojamojo egzamino mokytis pagal specializuoto ugdymo krypties programą organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 1, 2 priedai protokolai_2018
Priėmimo į valstybines bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklas, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Švietimo ir mokslo ministerija, tvarkos aprašas 2018priemtvarkisak04-23
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos diplomų, diplomų priedų, brandos atestatų dublikatų išdavimo tvarka DUBLIKATAI 2017
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos mokomojo dalyko keitimo tvarka
(2021 m. liepos 05 d.)
2021 mokomojo dalyko keitimo tvarka
Minimalios apskaitos politikos nuostatos AR
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos darbuotojų metinio veiklos vertinimo tvarkos aprašas vertinimo_tvarka
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas Patyciu prevencijos tvarkos aprasas
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašas AR
Krizių valdymo Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijoje tvarkos aprašas Krizių valdymas konservatorijoje
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas kvalif.tob.apr
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas (2021 m. vasario 22 d.) Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas (2021 m. spalio 21 d.) Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos veiksmų kilus gaisrui planas (2022 m. gegužės 26 d.) Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas

Gabių vaikų muzikai paieškos veiksmų planai:

Gabių vaikų paieškos veiksmų planas 2019-2020 m. m. 19.20.gabus.vaikai