Informacija

Savivalda

SAVIVALDA

Konservatorijos savivalda grindžiama švietimo tikslais, Konservatorijoje vykdomomis švietimo programomis ir bendruomenės tradicijomis.
Konservatorijos savivaldos institucijos kolegialiai svarsto Konservatorijos veiklos ir finansavimo klausimus ir pagal kompetenciją, apibrėžtą Konservatorijos Nuostatuose, priima sprendimus, daro įtaką direktoriaus priimamiems sprendimams, atlieka visuomeninę Konservatorijos valdymo priežiūrą. Konservatorijos savivaldos institucijas, jų kompetenciją ir sudarymo principus įteisina Konservatorijos Nuostatai.

KONSERVATORIJOS TARYBA

Aukščiausioji Konservatorijos savivaldos institucija. Savo veiklą organizuoja vadovaujantis Konservatorijos nuostatais.

Įsakymas dėl Vilniaus Juozo Tallat-kelpšos konservatorijos tarybos sudėties tvirtinimo : (.pdf)

kons-taryb

MOKYTOJŲ TARYBA

Nuolat veikianti Konservatorijos savivaldos institucija ugdymo organizavimo klausimams spręsti. Savo veiklą organizuoja vadovaujantis Konservatorijos nuostatais.
Mokytojų tarybą sudaro mokytojai, švietimo pagalbos specialistai.
Mokytojų tarybos pirmininkė – Violeta Čiūtienė.

MOKINIŲ TARYBA

Konservatorijos mokinių savivaldos institucija.
Mokinių tarybą sudaro visų Konservatorijos klasių seniūnai.
Mokinių tarybos pirmininkė – Miglė Malkevičiūtė.
Mokinių tarybos veiklą koordinuoja psichologė Inta Razmaratė.

KONSERVATORIJOS MOKINIŲ TĖVŲ KOMITETAS

Komitetą sudaro penki nariai, kuriuos renka Konservatorijos klasių mokinių tėvų (rūpintojų) komitetų nariai iš savo tarpo atviro balsavimo būdu balsų dauguma vieniems metams.
Konservatorijos mokinių tėvų komiteto sudarymą ir veiklą koordinuoja Klasės vadovų metodinės grupės pirmininkas.

KLASĖS MOKINIŲ TĖVŲ (RŪPINTOJŲ) KOMITETAS

Komitetą sudaro trys nariai, mokslo metų pradžioje klasės tėvų (rūpintojų) susirinkimo dalyvių išrinkti atviru balsavimu balsų dauguma vieniems metams.
Kiekvienos klasės mokinių tėvų komiteto sudarymą ir veiklą koordinuoja klasės vadovas.

DARBO TARYBA

Konservatorijoje veikia nepriklausomas darbuotojų interesus atstovaujantis organas Darbo taryba, savo veiklą reglamentuojantis Konservatorijos darbo tarybos reglamentu.
Darbo taryba sudaryta 2023 m. spalio 13 d.  įsakymu Nr. V-224
Sudėtis:

1. Sergej Ankuda
2. Rasa Gelčienė (darbo tarybos sekretorė)
3. Valerija Skapienė
4. Anžela Tamašiūnienė (darbo tarybos pirmininkė)
5. Giedrė Rimšaitė

Darbo tarybos reglamentas : (.pdf)

dtr

Darbo tarybos posedžio reglamentas : (.pdf)

dtr