Korupcijos prevencija

Pranešėjų apsauga

 

Aktuali Pranešėjų apsaugos įstatymo redakcija:
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/3832a702d8ea11e782d4fd2c44cc67af

Pranešimą, susijusį su korupcija, galite pateikti el. paštu pranesk(eta)konservatorja.lt .

Kompetentingas asmuo, administruojantis gaunamus pranešimus, sekretorė Danguolė Kairienė, tel. 865213739.

Konservatorijoje galimybė apie pažeidimą pranešti vidiniu kanalu užtikrinta bet kuriam asmeniui, kurį su Konservatorija sieja ar siejo darbo santykiai.

Informacijos teikimo apie pažeidimus formos:

Pranešime turi būti nurodyta:

  • asmenys, kurių veiksmai ar neveikimas galimai turi piktnaudžiavimo, susijusių su korupciją, požymių;
  • asmenys, kurie galimai žino apie pranešime nurodytas aplinkybes;
  • laikas, vieta ir kitos aplinkybės, kurios, pranešėjo nuomone, turi reikšmės pranešimui nagrinėti;
  • asmuo gali pateikti dokumentus, patvirtinančius pranešime nurodytas aplinkybes;

Jei asmuo pageidauja gauti informaciją apie atliktus veiksmus ir priimtus sprendimus, pranešime turi būti nurodyti kontaktiniai duomenys.

Pranešimų, susijusių su korupcija, pateikimo Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijoje tvarkos aprašas 2022.06.28_V-174 pranesimu